Floating Contact Form Portlet
Varade publitseerija

Tagasi Kuidas leida õige HS- või HTS-kood?

See kasulik juhend aitab vähendada harmoneeritud süsteemi keerukust.

Klientideni jõudmiseks peavad teie tooted ületama riigipiire. Tegemist võib olla keerulise protsessiga, mis hõlmab dokumente ja õiguslikke deklaratsioone. Protsessi sujuvuse tagamisel saab teie tollitoimingute oluliseks osaks toodete õige tariifi määramine. Selles juhendis selgitame tolliklassifikatsioonisüsteemi aluseid, et saaksite sellest olulisest protsessist paremini aru. 

Mis on harmoneeritud süsteem ja miks on see oluline?

Maailma Tolliorganisatsioon töötas harmoneeritud süsteemi (HS) välja mitmeotstarbelise rahvusvahelise tooteklassifikatsioonina, mille abil saab kirjeldada kõiki rahvusvaheliselt kaubeldavaid kaupu. Kaupade edukalt üle piiride liikumiseks tuleb teatada õige HS-kood (mida tuntakse ka HTS-koodina). See kood määrab kindlaks artikli kohta tasutava õige tolli- ja maksutariifi. 

Kuidas see toimib?

HS-koodi süsteem kasutab rahvusvaheliselt rakendatavat kuuekohalist koodi kohaliku riikliku klassifikatsiooni alusena. HS koosneb 5300 artikli või toote kirjeldusest, mis ilmuvad rubriikidena ja alamrubriikidena. Teoreetiliselt peavad kõik HS-lepingut rakendavad riigid liigitama teatud toote sama HS-i jaotise, grupi, rubriigi ja alamrubriigi alla, kuid praktikas võib esineda vastuolusid. 

Kahjuks ei rakenda kõik riigid samu HS-i versioone ega rakenda reegleid ühteviisi. Selline ebakindlus, samuti toodete järjest keerulisemaks muutumine, ajalooliselt väljakujunenud otsused reeglite kohta ja konkreetse toote tehnilisi aspekte puudutava oskusteabe puudumine loovad koos keerulised, ebajärjekindlad ja riskantsed klassifitseerimiseeskirjad, milles võib olla raske orienteeruda. 

Kes vastutab kaupade klassifitseerimise eest?

Importija või eksportijana on teil õiguslik vastutus veetavate kaupade õige klassifitseerimise eest. Seejärel deklareerib Kühne + Nagel selle klassifikatsiooni korrektselt tollile, tegutsedes teie nimel.

Miks on HS-klassifikatsioon selline riskantne valdkond?

HS-klassifikatsioon on ebaõige klassifitseerimise korral riskantne, sest te võite tasuda oma toodetelt tolli ja maksud valesti. Selle tagajärjeks võib olla kõikidelt valesti klassifitseeritud toodetelt tagasiulatuvalt sissenõutav toll või maks. See võib tuua kaasa märkimisväärsed karistused ja trahvid ning isegi kaupade arestimise või hävitamise. 

Samuti võib vale klassifikatsioon põhjustada teie ettevõtte rahakäivet mõjutava liigse tolli- või maksusumma. Enamtasutud tolli kohta võib teha tagasinõude, kuid sellise tagasiulatuva muudatuse ja kahjunõude korral peate olema valmis oma argumente täielikult tõestama.

Kauba tariifne klassifitseerimine on erioskus, mis nõuab laialdasi teadmisi ja kogemust. Kõikidel importijatel ja eksportijatel ei pruugi seda olla. Meie Kühne + Nagelis olema vedanud kaupu üle maailma juba üle 125 aasta.  Kaupade tolliametile õigesti deklareerimine on meie teenuste oluline osa. Meie tolli- ja kaubanduseeskirjadele vastavusega tegelevad meeskonnad üle kogu maailma on HS-klassifikatsiooni ekspertidena valmis teile nõu andma, kuidas tooteid parimal viisil klassifitseerida. 

Kus saab Kühne + Nagel teid aidata?

Meie tolli- ja kaubanduseeskirjadele vastavusega tegelev personal on kursis kõikide tollimise aspektidega ja peab suutma üles näidata nendes valdkondades volitatud ettevõtja (AEO) volituste toetamisel ametialast pädevust.

Me oskame tuvastada teie klassifikatsiooni korral esineda võivaid riske ja optimeerida teie klassifikatsioone, kasutades ära saadaolevaid eeliseid nagu seaduslik ümberklassifitseerimine ja väiksemad tollitariifid ning tollimaksude peatamine. Võtke meiega ühendust, et saada lisainfot HS-klassifikatsiooni teemalise nõustamise ning meie tolli- ja kaubanduseeskirjadele vastavuse tagamise teenuste laia valiku kohta.


Korduma kippuvad küsimused

Kõiki tooteid ei ole lihtne klassifitseerida. Mõnda toodet on lihtne kirjeldada ja selliseid tooteid saab otsida oma riigi tariifide nimestikust, mis on veebis saadaval. Lugege alati läbi tariifi juures esitatud märkused. Need võivad mõne toote spetsiaalselt hõlmata või välistada ja anda muid juhiseid.

Kui toodet on raskem liigitada või seda ei ole nimestikus, tuleb arvestada selle kuju ja funktsiooni. See võib olla keeruline ja te peate järgima tõlgendamise üldreegleid (GIR). 

Kui toote klassifitseerimiseks on vaja kasutada tõlgendamise üldreegleid, on teil tõenäoliselt vaja asjatundja nõu.

HS jagab kaubad kõigepealt 21 jaotiseks ning seejärel gruppideks, rubriikideks ja alamrubriikideks. Näiteks on meeste puuvillaste T-särkide liigitus järgmine: 

  • HS-i jaotis: XI jaotis: Tekstiil ja tekstiiltooted
  • HS-i grupp: grupp 62: Rõivad ning rõivamanused, v.a silmkoelised ja heegeldatud
  • HS-i rubriik: rubriik 6205: Meeste ja poiste päevasärgid
  • HS alamrubriik: alamrubriik 6205 20: puuvillased

Kogu maailma valitsused ja tolliametid kasutavad HS-klassifikatsiooni ka kontrollitavate kaupade haldamiseks, täiendavate maksude kehtestamiseks, päritolureeglite, kaubanduspoliitika ja -statistika rakendamiseks, kvootide kontrollimiseks ja hinnaseireks, samuti analüüsiks, turvalisuse kontrollimiseks ja riski profileerimiseks ning sarnasel otstarbel.

Kaupade HS-i kohase klassifikatsiooni tõlgendamisel kehtib 6 reeglit. Need on mõeldud HS-nomenklatuuri ühtse õigusliku tõlgendamise tagamiseks, et kaupu õigesti klassifitseerida, kuigi praktikas esineb riikide vahel mõningaid erinevusi. Tõlgendamise üldreeglid kehtivad rangelt numbrilises järjekorras. Siin on mõned näited.

Märkus. Tegemist on illustratiivsete näidetega. Kui tekib kahtlus tõlgendamise üldreeglite rakendamisel konkreetse toote suhtes, tuleb küsida eksperdi arvamust.

1. reegel

1. reegli kohaselt ei ole jaotiste, gruppide ja alamgruppide pealkirjadel õigusliku staatust. Klassifikatsioon määratakse kindlaks rubriikide tingimuste ja vastava jaotise või grupi märkuste kohaselt ning muudele tõlgendusreeglitele viidates.
1. tõlgendusreegel ütleb, et kuigi 87. grupi pealkiri on „Sõidukid, v.a raudtee-ja trammiteeveerem, ning nende osad ja tarvikud“, ei tähenda see, et iga autos leiduv element kuulub automaatselt selle alla. Näiteks rehvid kuuluvad 40. grupi alla.

2. reegel

Selle reegli punkt a ütleb, et iga viidet rubriigis mingile kaubale tuleb vaadelda kehtivana selle kauba kohta ka mittekomplekssel või lõpetamata kujul, tingimusel et sellisel kujul on kaubal komplektse või valmistoote põhiomadused. Samuti kehtib see lahtivõetud või kokkupanemata komplektsete või valmiskujul (või käesoleva reegli põhjal sellisena käsitatavate) toodete kohta. 

Selle reegli punkt b käsitleb materjali või aine segu või ühendit teiste materjalide või ainetega. Mis tahes viidet mingist materjalist või ainest kaubale tuleb vaadelda viitena kaupadele, mis täielikult või osaliselt koosnevad sellest materjalist või ainest. 

Rohkem kui ühest materjalist või ainest koosnevaid kaupu klassifitseeritakse reegli 3 kohaselt.

2. reegli punkt a hõlmab selliseid esemeid nagu kokkupandav mööbel või muud komplektis tarnitavad esemed, ja tegemist ei pruugi olla täiskomplektiga. See tähendab, et restaureerimiseks mõeldud ebakomplektne auto liigitatakse ikka nii, nagu see oleks üks tervik. 

2. reegli punkt b tähendab, et 60% puuvillast ja 40% polüestrist meestesärk klassifitseeritakse puuvillaste särkide alla, aga 50/50 segust särk tuleb klassifitseerida 3. reegli kohaselt.

3. reegel

3. reegel rakendub siis, kui toote saab klassifitseerida kahe või enama rubriigi alla.

Punkt a sätestab, et kaupa täpsemalt kirjeldav rubriik on eelistatud üldisemat kirjeldust sisaldavate rubriikide ees. 

Punkt b: segud, erinevatest materjalidest või komponentidest koosnevad kaubad ja jaekaubanduse jaoks mõeldud komplektina esitatud kaubad, mida pole võimalik klassifitseerida reegli 3 punkti a järgi, klassifitseeritakse materjali või komponendi järgi, mis määrab nende põhiomadused, kui selline kriteerium on rakendatav. 

Punkt c sätestab, et kaubad, mida ei saa klassifitseerida reegli 3 punkti a või b järgi, klassifitseeritakse rubriiki, mis on neid võrdsel määral kirjeldavate rubriikide numbrilises järjestuses kõige viimane.

3. reegel, eriti punkt b on tõlgendamisele väga avatud ja selle rakendamise korral tuleb alati küsida nõu eksperdilt.

Punkt a ütleb, et plastpudelid tuleb liigitada rubriigi 3923 "Plasttooted kaupade veoks või pakkimiseks; plastist korgid, kaaned, kapslid jms sulgurid" alla,  aga mitte rubriigi 3926 "Muud plastidest ja teistest rubriikidesse 3901–3914 kuuluvatest materjalidest tooted" alla.

Punkt b tähendab, et plastjoonlauast ja plastmallist ning terassirklist koosneva joonestuskomplekti korral võib iseloomu määravaks lugeda sirkli kui kõige väärtuslikuma eseme. Samas aga võidakse kaubad sisestada kahe või kolme osadeks jagatud väärtusega eraldi esemena. Toote funktsioonil on oluline mõju – laser liigitatakse rubriigi 9013 alla, kuid kiudoptilistes telekommunikatsiooniseadmetes kasutatava laseri võib liigitada rubriigi 8517 kohaseks telekommunikatsiooniseadmeks.
Punkt c tähendab, et 50% puuvillast ja 50% polüestrist meestesärk (mille mõlemad segud määravad võrdselt kaupade iseloomu) liigitatakse keemilistest kiududest tehtuna suurema numbriga rubriigi ehk 6205 30 alla ja mitte puuvillaste kohta käiva 6205 20 alla.

4. reegel

Kaubad, mida ei saa klassifitseerida vastavalt reeglitele 1–3, klassifitseeritakse rubriiki, milles kirjeldatakse nendega kõige sarnasemaid kaupu. Klassifikatsiooni laiahaardelise struktuuri tõttu rakendatakse seda reeglit harva.

See reegel eeldab klassifitseerimisele tervemõistuslikku lähenemist. Lihtsalt väljendudes, kui miski näeb välja nagu part, prääksub nagu part ja kõnnib nagu part, siis tulebki see pardiks liigitada.

5. reegel

5. reegel käsitleb toote pakkimiseks kasutatavaid kaste, konteinereid ja pakendimaterjali. Kui need materjalid ei ole mõeldud mitmekordseks kasutamiseks, klassifitseeritakse need enamasti koos toote endaga. 

Seega jääb mänguautot sisaldav papp- ja plastkarp eraldi klassifitseerimata. Kaupade transportimiseks kasutatavat merekonteinerit ei peeta isegi samade kaupade ühe laadungi korral kaupade osaks, vaid arvestatakse eraldi.

6. reegel

Eelmised reeglid on tegelenud rubriigi tasemel klassifikatsiooniga. 6. reegli eesmärk on tagada, et 1.–5. reeglit rakendataks ka kaupade alamrubriigi tasemel klassifikatsiooni korral, ning arvestatakse alamrubriigi kohta käivate märkustega. 

HS-klassifikatsioon on keeruline ja selle rakendamine võib mõnikord kõhklusi tekitada. Siin on kaks HS-klassifikatsiooni järjekindlusetust illustreerivat näidet:

  1. Paljud ettevõtted valmistavad eritooteid ja deklareerivad kõik nende toodete varuosad ja osad põhitoote osadena, mis on mõnikord õige ja tollitariifid on tavaliselt üsna väikesed. Kuid üldiselt kasutatavad osad nagu kruvid, vedrud, seibid, mutrid, rõngastihendid ja muu selline klassifitseeritakse nagu need konkreetsed artiklid mujalgi, sageli kõrgema tollitariifi alla kuuluvaks.
  2. Alamrubriik 9505 10 katab tooted, mida tuntakse laialdaselt traditsiooniliselt jõulude ajal kasutatavate kaupadena ning mida toodetakse ja disainitakse ainult jõulupidustusteks mõeldud toodetena. Kuid see  ei hõlma talvehooaja tooteid,  nagu jääpurikad, lumekristallid, tähed, põhjapõdrad, leevikesed ja lumememmed, sest neid ei kasutata ainult jõulude ajal, vaid peamiselt talvehooaja kaunistustena. Ühendkuningriigis ulatub tollitariifi erinevus 0 protsendist jõuluehete korral kuni 2,7 protsendini talvekaunistuste korral.