Floating Contact Form Portlet
Varade publitseerija

Tagasi Incoterms 2020 – rahvusvahelised kaubanduseeskirjad

Kogemus ja oskusteave, mis aitavad teil maailma erinevates kaubanduseeskirjades orienteeruda.

Rahvusvahelises kaubandussüsteemis kaupade ostmine ja müümine võib olla sageli keeruline, sest on vaja kindlaks määrata kõikide poolte vastutusvaldkonnad, kulud ja riskid.

Teie abistamiseks impordi ja ekspordi valdkonnas kehtestas Rahvusvaheline Kaubanduskoda (ICC) rahvusvahelised kaubanduseeskirjad (Incoterms®), mida kasutatakse kaupade müümisel põhiliste kaubandustingimustena. Nii ostutellimuse koostamisel, saadetise pakendamisel ja märgistamisel kui ka päritolusertifikaadi koostamisel on need eeskirjad saanud meie igapäevase kaubanduskeele osaks ja on teile juhiseks.

Alates nende eeskirjade esmakordsest ilmumisest 1936. aastal on ICC neid alal hoidnud ja arendanud. Ülemaailmse kaubanduse järgmiseks aastasajaks ettevalmistamiseks hakkas 1. jaanuaril 2020. a kehtima uusim versioon ehk Incoterms® 2020 ja edaspidi tuleb sellele tugineda.

Incoterms®-i eeskirjad sisaldavad valiku kolmetähelisi kaubandustingimusi, millel on väga täpne tähendus kaupade müümisel kõikjal maailmas. 

Vajutage siia et avada ametlik Incoterms® kaart.

 

Kõikide transpordiliikide jaoks mõeldud tingimused:

EXW – Ex Works – hangitud tehasest (tarnekoht on nimetatud)

EXW, mida sageli kasutatakse esialgse hinnapakkumuse tegemiseks kaupade müügiks ilma kaasnevate kuludeta tähendab, et müüja teeb kaubad kättesaadavaks enda ruumides või muus kindlaksmääratud asukohas (tehases, vabrikus, laos jne). Müüja ei pea kaupa veokile laadima ega tegelema ekspordi tollivormistusega.

FCA – Free Carrier – franko vedaja (tarnekoht nimetatud)

FCA-l võib olla kaks erinevat tähendust, millest kumbki on ostja ja müüja jaoks erineva riskitaseme ja kuluga. FCA (a)-d kasutatakse, kui müüja tarnib tollis ekspordiks vormistatud kaubad nimetatud asukohta, mis asub tema oma territooriumil. FCA (b)-d kasutatakse, kui müüja tarnib tollis ekspordiks vormistatud kaubad nimetatud asukohta, mis ei asu tema oma territooriumil. Mõlemal juhul võidakse kaubad tarnida ostja määratud veoettevõtjale või mõnele muule ostja määratud poolele.

CPT – Carriage Paid To – vedu makstud kuni (sihtkoht on nimetatud)

CPT korral maksab müüja kaubaveo eest kuni nimetatud sihtkohani. 

CIP – Carriage and Insurance Paid to – vedu ja kindlustus makstud kuni (sihtkoht on nimetatud)

Sarnane CPT-le, ainult et müüja peab hankima kaupadele transiidi ajaks miinimumkindlustuse. 

DAP – Delivered at Place – tarnitud kohale (sihtkoht on nimetatud)

Kaubad loetakse müüja poolt tarnituks, kui ostja on need saabuvatel transpordivahenditel kätte saanud ja need on nimetatud sihtkohas valmis mahalaadimiseks. DAP tingimuste kohaselt kannab kõik kaupade saabumisega seotud riskid müüja.

DPU – Delivered at Place Unloaded – tarnitud kohale mahalaadimisega (sihtkoha nimi)

See Incotermi tingimus nõuab, et müüja tarnib kaubad nimetatud asukohta, mahalaadimisega. Müüja katab kõik veokulud (eksporditasud, vedu, põhivedajalt sihtsadamas mahalaadimine ja sihtsadama kulud) ning kannab kogu riski kuni sihtkohta jõudmiseni.

DDP – Delivered Duty Paid – tarnitud, toll tasutud (sihtkoht on määratud)

Müüja vastutab kaupade tarnimise eest määratud asukohta ostja riigis ja tasub kõik kauba sihtkohta viimise kulud koos imporditollimaksude ja -lõivudega. Müüja ei vastuta mahalaadimise eest.

 

Mere- ja siseveetranspordi tingimused:

FAS – Free Alongside Ship – franko laeva kõrval (nimetatud lastimissadam)

Müüja tarnib kaubad ostja määratud sihtsadamas laeva kõrvale (näiteks kaile või parvlaevale). Kauba kaotsimineku või kahjustumise risk lõpeb, kui kaup paikneb laeva kõrval ja sellest hetkest võtab ostja üle vastutuse kõikide kulude eest.

FOB – Free on Board – franko laeva pardal

Müüja tarnib kauba ostja määratud laeva pardale määratud sihtsadamas või hangib sel viisil tarnitud kauba. Kauba kaotsimineku või kahjustumise risk lõpeb, kui kaup on laeva pardal ja sellest hetkest võtab ostja üle vastutuse kõikide kulude eest.

CFR – Cost and Freight – hind ja prahiraha

Müüja tarnib kauba laeva pardale. Kauba kaotsimineku või kahjustumise risk lõpeb, kui kaup on laeva pardal. Müüja peab leppima kokku kaupade määratud sihtsadamasse toimetamise ja tasuma transpordikulud ja prahiraha.

CIF – Cost, Insurance and Freight – hind, kindlustus ja prahiraha

Sama mis CFR, ainult et müüja peab hankima ka minimaalse kindlustuskaitse ostja riski vastu, mis on seotud kauba kaotsimineku või kahjustumisega vedamise ajal.

 

Incoterms® 2010 ja 2020 vahelised erinevused:

  • Incoterms® FCA (Free Carrier – franko vedaja) pakub nüüd lisavõimalust teha enne kauba laevale laadimist lastikirja märge pealelaadimise kohta.

  • Nüüd ilmuvad kulud keskselt iga Incoterms®-i reegli artiklisse A9/B9.

  • CIP nõuab nüüd vähemalt Londoni Kindlustusandjate Instituudi (ICC) veosekindlustuse klausli (A) kohast minimaalset kindlustuskaitset (kogu risk, loetletud eranditega).

  • CIF nõuab vähemalt Londoni Kindlustusandjate Instituudi (ICC) veosekindlustuse klausli (C) kohast minimaalset kindlustuskaitset (määratud arv loendis esitatud riske, mille kohta kehtivad välistavad tingimused).

  • Incoterms®-i reeglid Free Carrier (FCA – franko vedaja), Delivered at Place (DAP – tarnitud kohale), Delivered at Place Unloaded (DPU – tarnitud kohale mahalaadimisega) ja Delivered Duty Paid (DDP – tarnitud, toll on tasutud) võtavad nüüd arvesse, et kaupu võib vedada kolmanda poole vedajat kaasamata, nimelt oma transpordivahendeid kasutades.

  • Reegel Delivered at Terminal (DAT – tarnitud terminali) on muudetud reegliks Delivered at Place Unloaded (DPU – tarnitud kohale mahalaadimisega), et oleks selge, et sihtkoht võib olla iga koht ja mitte ainult “terminal”.

  • Incoterms® 2020 tõstab nüüd selgesõnaliselt esile vastutuse turvalisusega seotud nõuete eest ja müüjale tekkivad lisakulud.

 

Kasulik info  

Incoterms® ei kujuta endast täielikku müügilepingut, vaid pigem selle osa. Selle rakendamiseks kasutatakse järgmist struktuuri: 

“[Valitud Incoterm®-i reegel] [Nimetatud sadam, koht või punkt] Incoterms® 2020” 

Näide: “CIF Shanghai Incoterms® 2020” või “DAP 10 Downing Street, London, Great Britain Incoterms® 2020“ 

Kui Incoterms® aastat ei näita, kehtivad järgmised tingimused:
 31. detsembrini 2019 kehtib Incoterms® 2010.
 1. jaanuarist 2020 kehtib Incoterms® 2020. 

Muude aastaarvude, nt Incoterms® 1980 korral kehtivad vastavad tingimused.  

Lisainfot saab ICC ametlikult veebilehelt: https://iccwbo.org.