Floating Contact Form Portlet
Varade publitseerija

Tagasi Autovedude üldtinigmused

Maanteetranspordi üldtingimused

Kühne+Nagel AS
Veoste autovedude üldtingimused
Kehtivad alates 01.06.2014


1  ÜLDSÄTTED

Käesolevad Veoste autovedude üldtingimused rakenduvad kõigile Kliendi ja Kühne+Nagel AS-i vahel sõlmitud kokkulepetele, mis on seotud kaubavedude korraldamisega autotranspordiga.

Kühne+Nagel AS-i poolse pakkumise aktsepteerimisel loetakse ühtlasi käesolevad veotingimused Kliendi poolt aktsepteerituks.


2  MÕISTED

Klient on käesolevate üldsätete mõistes isik, kes tellib veoteenuse ja on vastutav veotasu maksmise eest.

Veos on käesolevate üldtingimuste mõistes kaup, mis on saadetud ühest lähtekohast ühe saatja poolt ühte sihtkohta ühele saajale veokirja alusel.

Veokiri käesolevate üldtingimuste mõistes on dokument, mis tõendab kaupade vastuvõtmist saatjalt ning üleandmist saajale. Kui veose transport toimub mitme veovahendiga, võib veokirju olla rohkem kui üks.

Grupikauba teenus on käesolevate üldtingimuste mõistes selline teenus, kus veos liigub lähtepunktist sihtpunkti läbi erinevate kaubaterminalide mitme veokirja alusel. Grupikauba teenuse kasutamiseks võib kaubaühiku maksimaalne pikkus olla kuni 2,4 m, kõrgus kuni 2,2 m, laius kuni 2,4 m, kaal kuni 1500 kg ja kogu saadetise maksimaalne kaal 2500 kg. Kaup peab olema pakendatud ümberlaadimisteks sobivalt.

Osakoorma (LTL) vedu on käesolevate üldtingimuste mõistes selline vedu, kus veos liigub lähtepunktist sihtpunkti ühe veovahendiga ühe veokirja alusel, hõivates haagise kaubaruumi osaliselt.

Täiskoorma (FTL) vedu on käesolevate üldtingimuste mõistes selline vedu, kus veos liigub lähtepunktist sihtpunkti ühe veovahendiga ühe veokirja alusel, hõivates kogu haagise kaubaruumi.

 

3  HINNAPAKKUMINE

Transpordi hinnapakkumine põhineb Kliendi päringus esitatud infole ning kehtib tavakaubale, mis ei ole ohtlik, ei vaja erikäsitlust, ei rikne, ei ole ülegabariidiline, v.a. kui see on pakkumises eraldi välja toodud.

Hinnapakkumises on välja toodud pakutava teenuse liik (täiskoorem/osakoorem/grupikauba teenus).

Kauba ja dokumentide erikäsitlust teostatakse lisatasu eest. Juhul, kui Kühne+Nagel AS-il tuleb kanda seoses kauba või dokumentide käsitlemisega planeerimatuid kulusid, millised ei ole tingitud Kühne+Nagel AS-i tegevusest ega tegevusetusest, on Klient kohustatud need kulud Kühne+Nagel AS-ile hüvitama.  

Hinnapakkumise esitmine ei garanteeri vajalikku kaubaruumi veovahendil.

Hinnapakkumise valuuta on euro, v.a. kui pakkumisel on märgitud teisiti. Kui hinnapakkumine on esitatud muus valuutas kui euro, siis teisendatakse summa eurodesse arve esitamise seisuga vastavalt Euroopa Keskpanga kursile. Vahetuskurss märgitakse vastavale arvele.

Hinnapakkumises toodud hinnad ei sisalda kütuselisa tasu, täpsema info hetkel kehtiva kütuselisa suuruse kohta leiate siin.

Hinnapakkumises toodud hinnad ei sisalda käibemaksu, see lisatakse pakkumises toodud hinnale vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

Hinnapakkumine kehtib 7 kalendripäeva, v.a. kui pakkumises ei ole välja toodud teisiti.

Hinnapakkumine on konfidentsiaalne ning ei kuulu avalikustamisele kolmandatele isikutele.


4  VEOTELLIMUS

Kui Kühne+Nagel AS poolt esitatud hinnapakkumine Kliendile sobib, siis esitab ta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis veotellimuse. Veotellimus peab sisaldama järgmist informatsiooni:

1. Tarnetingimus - vastavalt tellimuse esitamisel kehtivatele rahvusvahelistele tarnetingimustele (veotellimise hetkel kehtiv Incoterms).

2. Pealelaadimisaadress (Ettevõtte nimi ja täpne aadress koos postikoodi/sihtnumbriga).

3. Pealelaadimiskoha kontaktisiku andmed (Nimi, telefon ja e-mail).

4.Kauba pealelaadimiseks valmisoleku aeg; samuti laadimisega seotud erisused (nt. laadimisaja kellaajalised piirangud).

5. Kauba kogus (kaal, mõõdud, ühikute arv ja muu selline info kauba kohta).

6. Kauba iseloom ja kirjeldus (sh. kauba käsitlemise ja transpordi erinõuded).

7. Mahalaadimisaadress (Ettevõtte nimi ja täpne aadress koos postikoodi/sihtnumbriga).

8. Mahalaadimiskoha kontaktisiku andmed (Nimi, telefon ja e-mail).

9. Tolliprotseduuride teostaja.

10. Kokkulepitud veohind.

11. Juhul, kui Klient soovib, et Kühne+Nagel AS vahendab saadetisele veosekindlustuse, tuleb vastav soov selgelt välja tuua veotellimuses.

Veotellimus loetakse Kühne+Nagel AS poolt täitmisele võetuks, kui  viimane on selle kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kinnitanud. Veotellimuse kinnitamisega loetakse Kliendi ja Kühne+Nagel AS-i vahel sõlmituks kaubaveoleping.

Klient vastutab veotellimuses välja toodud andmete õigsuse eest. Andmete ebaõigsuse korral on Kühne + Nagel AS’il õigus nõuda Kliendilt puudulikust informatsioonist tekkinud lisakulude hüvitamist.

 

5  VEOTASU

Hinnapakkumise arvestuse aluseks autoveol on Kliendi päringus toodud kauba kogus, mõõtmed ja kaal. Veotasu arvestatakse mahukaalu või reaalkaalu alusel, olenevalt sellest, kumb on suurem.  

Veotasu arvestamisel lähtutakse järgnevast:

Täiskoorma puhul veose kogukaal ei ületa 24 tonni; veos võtab enda alla kuni 13,6 ldm kaubaruumi. Osakoormate puhul 1 euroalus = 740 kg, 1 fin-alus = 900 kg, 1 ldm = 1800 kg,        1 m ³ = 333 kg.

Grupikauba puhul:  1 m ³ = 250 kg, 1 ldm = 1 250 kg.

Lõpliku veotasu arvestamisel võetakse aluseks saadetise tegelikud andmed. Hinnapakkumises toodud hind kehtib üksnes päringus antud koguste kohta. Muutuste korral suureneb hind vastavalt Kühne+Nagel AS kulude suurenemisele.

Mittetäieliku veose korral on Kühne+Nagel AS-il õigus nõuda veotasu kogu tellitud kaubaruumi eest vastavalt hinnapakkumisele.


6  TELLIMUSTE TÜHISTAMINE

Pärast kaubaveolepingu sõlmimist Kliendi ja Kühne+Nagel AS vahel on Kliendil võimalik leping üles öelda (tellimus tühistada), saates tühistamise teate Kühne+Nagel AS-ile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 24 tundi enne kauba planeeritavat pealelaadimist.

Kui Klient saadab tellimuse tühistamise teate vähemalt 48 tundi enne kauba planeeritavat pealelaadimist, siis on Kühne+Nagel AS-il õigus nõuda Kliendilt leppetrahvina 10% hinnapakkumises toodud veotasust.

Kui Klient saadab tellimuse tühistamise teate vähemalt 24 tundi enne kauba planeeritavat pealelaadimist, siis on Kühne+Nagel AS-il õigus nõuda Kliendilt leppetrahvina 20% hinnapakkumises toodud veotasust.

Nimetatud leppetrahvide tasumisega loetakse hüvitatuks Kühne+Nagel AS-il tellimuste täitmise ettevalmistamisel tekkinud kulud.

Vähem kui 24 tundi enne kauba planeeritavat pealelaadimist tellimust tühistada ei ole võimalik. Saates tellimuse tühistamise teate vähem kui 24 tundi enne kauba planeeritavat pealelaadimist tuleb Kliendil tasuda 100% hinnapakkumises toodud hinnast.

 

7  TARNEAEG

Hinnapakkumises antud tarneaeg on hinnanguline ja ei sisalda aega, mis kulub tollivormistustele ja kauba täiendavale käitlusele.

Kui kaupa ei toimetatud kohale kokkulepitud tähtajaks või kui kokkulepitud tähtaja puudumise korral veo tegelik kestus, arvestades konkreetseid asjaolusid (eriti osalist pealelaadimist või aega, mis on vajalik tavalistes olukordades kauba komplekteerimiseks täieliku täislaadimiseni), ületab mõistliku aja, siis loetakse kaup kohale toimetatuks viivitusega.

Kohaletoimetamisega viivitamise eest kahjunõude esitamine on põhjendatud ainult juhul, kui nõude esitaja tõendab, et viivitus on tekitanud talle kahju. Tõendatud kahju eest on vedaja kohustatud maksma hüvitust kuni veotasu ulatuses.


8  VEOS

Veose õige pakendamise ning markeerimise tagamise kohustus on Kliendil.

Kauba pealelaadimise ja nõuetekohase kinnitamise ning mahalaadimise eest vastutab Klient. Samuti tasub Klient kõik laadimisega seotud kulud ja hüvitab tekkinud kahjud. Veose üleandmine toimub kaubaruumis (treiler, haagis, konteiner vms).

 

9  TASU MAKSMINE

Tasumine toimub vastavalt hinnapakkumisele, tegelikule veose mahule, kaalule jms. ning Kühne+Nagel AS ja Kliendi vahel sõlmitud koostöökokkuleppele. Koostöökokkuleppe puudumisel tuleb veoarve tasuda ettemaksuna või vastavalt kokkulepitud krediiditingimustele.

Kühne+Nagel AS-il on õigus kohaldada veosele pandiõigust kui Klient on jätnud tasumata esitatud arved Kühne+Nagel AS-i poolt osutatud teenuste eest. Pandiõiguse kasutamisel tuleb Kliendil hüvitada ka sellega tekkivad kulud.

Kõik pretensioonid tellimuste täitmise ja väljastatud arvete kohta tuleb esitada Kühne+Nagel AS-ile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul arve esitamise kuupäevast arvates; hilisemaid pretensioone ei arvestata.  

Tähtaegne pretensiooni esitamine ei vabasta arve tähtaegse tasumise kohustusest.  

Arve tasumisega viivitamisel kohustub Klient maksma viivist 0,1% tasumisega viivitatult summalt iga viivitatud päeva eest kuni arve kohase tasumiseni, kui Kliendi ja Kühne+Nagel AS vahel sõlmitud lepingus ei ole sätestatud teisiti.

Kliendil ei ole õigus tasaarvestada oma nõudeid Kühne+Nagel AS vastu ega keelduda mistahes alusel omapoolse kohustuse täitmisest. /See oleks seadusega vastuolus/.


10  KAHJUST TEATAMINE JA VASTUTUS

Veotellimuse täitmise käigus kaubale tekkinud kahju peab Klient kajastama kauba saatelehel või vormistama selle kohta eraldi akti. Saatelehe või akti peab Klient saatma viivitamatult Kühne+Nagel AS-ile e-posti teel aadressil info.