Floating Contact Form Portlet
Varade publitseerija

Tagasi Lennuvedude üldtingimused

Lennulogistika

Kühne+Nagel AS

Veoste lennuvedude üldtingimused

Kehtivad alates 01.06.2014


1  ÜLDSÄTTED

Käesolevad Veoste lennuvedude üldtingimused rakenduvad kõigile Kliendi ja Kühne+Nagel AS-i vahel sõlmitud kokkulepetele, mis on seotud kaubavedude korraldamisega osaliselt või täielikult lennutranspordiga.

Kühne+Nagel AS-i poolse pakkumise aktsepteerimisel loetakse käesolevad veotingimused Kliendi poolt aktsepteerituks.


2  MÕISTED

Klient on käesolevate üldtingimuste mõistes isik, kes tellib veoteenuse ja on vastutav veotasu maksmise eest.

Veos on käesolevate üldtingimuste mõistes kaup, mis on saadetud ühest lähtekohast ühe saatja poolt ühte sihtkohta ühele saajale ühe veokirja alusel.

Veokiri (air waybill) käesolevate üldtingimuste mõistes on dokument, mis tõendab kaupade vastuvõtmist saatja firmalt ning kaupade vastuvõtmise saaja poolt.

Erimärgistus on käesolevate üldtingimuste mõistes kauba erikäsitluse vajadust väljendavad kleebised (Nt õrn kaup - Fragile).


3  HINNAPAKKUMINE

Transpordi hinnapakkumine põhineb kliendi päringus esitatud infole ning kehtib tavakaubale, mis ei ole ohtlik, ei vaja erikäsitlust, ei rikne, ei ole ülegabariidiline, va kui see on pakkumises eraldi välja toodud.

Kauba ja dokumentide erikäsitlust teostatakse lisatasu eest. Vältimatud lisatasud, mis tulenevad veose tavakäsitlusest väljaspool tulenevatest asjaoludest (k.a. punktis 4 kirjeldatud informatsiooni puudulikul esitamisel), kohustub klient Kühne + Nagel AS’ile hüvitama.

Hinnapakkumine ei garanteeri vajalikku kaubaruumi veovahendil.

Hinnapakkumise valuuta on euro, va kui pakkumisel on märgitud teisiti. Kui hinnapakkumine on esitatud muus valuutas kui euro, siis teisendatakse summa eurodesse arve esitamise seisuga vastavalt Euroopa Keskpanga kursile. Vahetuskurss on vastavale arvele märgitud.

Hinnapakkumises toodud hinnad ei sisalda käibemaksu, see lisatakse toodud hinnale vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

Hinnapakkumine kehtib 7 kalendripäeva, va kui pakkumises ei ole välja toodud teisiti.

Hinnapakkumine on konfidentsiaalne ja ei kuulu avalikustamisele kolmandatele osapooltele.

Hinnapakkumine ei sisalda tolli- või veterinaarkontrolli ja lennujaama terminalis hoidmise kulusid.

Lennujaama terminalis hoiustamine on tasuta 3 tööpäeva alates kauba saabumisest. Pikemaajalise hoiustamisega kaasvevad kulud kuuluvad tasumisele vastavalt lennujaama terminali kehtivale hinnakirjale.


4  VEOTELLIMUS

Veotellimus peab olema esitatud kirjalikult taasesitamist võimaldaval viisil ning peab sisaldama järgmist informatsiooni:

Tarnetingimus, vastavalt tellimuse esitamisel kehtivatele rahvusvahelistele tarnetingimustele (veo tellimise hetkel kehtiv Incoterms).

Pealelaadimisaadress (Ettevõtte nimi ja täpne aadress koos postikoodi/sihtnumbriga)

Pealelaadimiskoha kontaktisiku andmed (Nimi, telefon ja e-mail)

Kauba valmimise aeg (sh laadimisega seotud erisused, nt laadimisaja kellaajalised piirangud).

Kauba kogus (kaal, mõõdud, ühikute arv ja muu selline info kauba kohta)

Kauba iseloom ja kirjeldus (sh kauba käsitlemise, transpordi erinõuded)

Mahalaadimisaadress (Ettevõtte nimi ja täpne aadress koos postikoodi/sihtnumbriga)

Mahalaadimiskoha kontaktisiku andmed (Nimi, telefon ja e-mail)

Tolliprotseduuride teostaja

Kokkulepitud veohind

Juhul, kui kaubasaatja soovib, et vedaja vahendab saadetisele veosekindlustuse, tuleb vastav soov selgelt välja tuua tellimuskirjas.


Veotellimus on aktsepteeritud kui ekspedeerija on tellimuse kirjalikult taasesitamist võimaldaval viisil kinnitanud.

Veotellija vastutab veotellimuses välja toodud andmete õigsuse eest. Andmete ebaõigsuse korral on Kühne + Nagel AS’il õigus esitada veotellijale arve, puudulikust informatsioonist tekkinud lisakulude eest.

Kühne+Nagel AS-i esitatud pakkumise alusel veotellimuse esitamisega loetakse Kliendi ja Kühne+Nagel AS-i vahel sõlmituks kaubaveoleping.


5  VEOTASU

Veotasu arvestuse aluseks lennuveos on Kliendi päringus toodud kauba kogus, mõõtmed ja kaal, kusjuures arvestatakse, et 1 m3 = 167 kg. Veotasu arvestatakse mahukaalu või reaalkaalu alusel, olenevalt kumb on suurem.

Lõpliku hinna arvestamisel võetakse aluseks saadetise tegelikud andmed. Hinnapakkumises toodud hind kehtib üksnes päringus antud koguste kohta. Muutuste korral, muutub hind vastavalt tegelikule veokulule.

Veotasu arvestamise valuuta on euro. Kui hinnapakkumine on esitatud muus valuutas kui euro, siis teisendatakse summa eurodesse arve esitamise seisuga Euroopa Keskpanga kursi järgi. Vahetuskurss on vastavale arvele märgitud.

Tühistamistasu rakendub juhul, kui Klient on tellimuse esitanud ning tühistab tellimuse Kühne+Nagel AS-ist olenematutel põhjustel. Tühistamistasu määratakse vastavalt Kühne + Nagel AS’i poolt tehtud kulutustele.

Tühistamistasu ei võeta, kui teade tühistamise kohta saabub Kühne+Nagelil AS tellimuse saanud ekspediitorile 3 päeva enne kauba planeeritud väljumist.

Lühema aja eest on Kühne+Nagel AS´l õigus küsida tühistamistasu kuni 50 % veohinnast.


6  TARNEAEG

Hinnapakkumises antud tarneaeg on hinnanguline ning kehtib lennujaam-lennujaam õhuveole ja ei sisalda aega, mis kulub tollivormistustele, kauba käsitlustele ja saadetise korjele või kohale toimetamisele.


7  VEOS

Veose õige pakendamise (ready for carriage) ja erimärgistuse tagamise kohustus on Kliendil.


8  TASU MAKSMINE

Tasumine toimub vastavalt Kühne+Nagel AS ja Kliendi vahel sõlmitud koostöökokkuleppele.

Koostöökokkuleppe puudumisel tuleb veoarve tasuda ettemaksuna või vastavalt kokkulepitud krediiditingimustele.

Kühne+Nagel AS-il on õigus kohaldada veosele pandiõigust, kui Klient on jätnud tasumata esitatud arved Kühne+Nagel AS-i poolt osutatud teenuste eest. Veosele pandiõiguse kohaldamisel või vastuvõtmisega viivitamisel hakkab Kühne+Nagel AS arvestama hoiutasu

Kõik pretensioonid väljastatud arve kohta tuleb esitada Kühne+Nagel AS-ile hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul arve esitamise kuupäevast arvates, kusjuures hilisemaid pretensioone ei arvestata.

Tähtaegne pretensiooni esitamine ei vabasta arve tasumise kohustusest õigeaegselt.

Arve tasumisega viivitamisel kohustub Klient maksma viivist 0,1% tasumisega viivitatult summalt iga viivitatud päeva eest kuni arve kohase tasumiseni.

Kliendil ei ole õigus tasaarvestada oma nõudeid Kühne+Nagel AS vastu ega keelduda mistahes alusel omapoolse kohustuse täitmisest.


9  KAHJUST TEATAMINE JA VASTUTUS

Veotellimuse täitmise käigus kaubale tekkinud kahju peab Klient kajastama kauba saatelehel või vormistama selle kohta eraldi akti. Saatelehe või akti peab Klient saatma viivitamatult Kühne+Nagel AS-ile e-posti teel aadressil info.tallinn@kuehne-nagel.com

Kui tegemist on kauba kahjustumisega või kauba osalise kaotsiminekuga, mida Klient ei saanud märgata kaupa vastu võttes, peab Klient saatma selle kohta akti 7 päeva jooksul Kühne+Nagel AS-ile e-posti teel aadressil info.tallinn@kuehne-nagel.com

Kühne+Nagel AS vastutus kauba kahjustumise või kadumise korral on piiratud johtudes kohalikest ja rahvusvahelistest õigusaktidest kuulub hüvitamisele kuni 22 SDR bruto kg kohta. Kahjustunud kaupade hüvitamise korral läheb Kühne+Nagel AS-ile üle nende omandiõigus.


10  RAKENDUSSÄTTED

Pakkumuses ja selle lisades mainimata osas või vaidluse tekkimisel kohalduvad Eesti Logistika ja Ekspedeerijate Assotsiatsiooni kehtivad Üldtingimused.