Floating Contact Form Portlet
Varade publitseerija

Tagasi Kaubanduspiirangute üldtingimused

Kliendi kaubanduspiirangute klausel

Klient kinnitab, et (a) kliendi ja tema omanike ning kõikide kliendi saadetiste ja tehingutega seotud isikute, sealhulgas nende vastavate omanike ning (b) kliendi tehingute, millega seoses Kuehne + Nagel („KN“) osutab teenuseid, suhtes ei kohaldata mistahes kohaldatavaid USA, ELi või siseriiklikke tolli-, impordi-, ekspordi- ja kaubanduspiirangute ega sanktsioonide seadusi ja määrusi, mis võivad vastavad teenused keelata.

Klient esitab KNile kirjalikult kõik dokumendid ja teabe, sealhulgas, kuid mitte ainult kauba klassifikatsiooninumbrid, tolliväärtused, päritoluriigid, ekspordikontrolli klassifikatsiooninumbrid ja mistahes nõutavad ekspordi-, reekspordi-, transiidi või impordilitsentsid, -load või -vabastused („Kliendiandmed“), mis on vajalikud selleks, et KN saaks osutada oma teenuseid vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele.

Klient kinnitab, et Kliendiandmed on täielikud ja täpsed. Klient teavitab KNi viivitamatult mistahes vigadest, lahknevustest, ebaõigetest avaldustest või puudustest Kliendiandmetes, mille KN on esitanud kliendi nimel tollile või muudele ametiasutustele või kolmandatele isikutele.

Klient tunnistab, et KN ei ole registreeritud eksportija, registreeritud importija, maksuesindaja, lõplik kaubasaaja ega lõppkasutaja ja KN ei saa selliste isikute nimel valitsuse vorme allkirjastada.

Klient hüvitab ja hoiab KNi ja kõik KNi sidusettevõtted kahjust vaba seoses kõikide nõuete, kulude, kahjumi, trahvide ja kahjuga, sealhulgas mõistlike advokaaditasudega, mis tulenevad kliendi poolt käesolevas klauslis sätestatud kohustuste rikkumisest või sellega seonduvalt.