IMO 2020 KKK

 

 

Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni uus eeskiri IMO 2020 on kohal ja me aitame teil selleks valmistuda.

                                

Kõikide merelaevade vääveloksiidiheide peab 1. jaanuariks 2020 olema vähenenud 85% võrra. Mõistame, et IMO 2020 ootus on kaasa toonud suure ebakindluse naftasaaduste saadavuse ja hinna kohta.

Allpool vastame kõige sagedamini esitatavatele küsimustele uue eeskirja rakendamise kohta. Anname selle mõjule hinnangu 2019. aasta detsembrini kogutud informatsiooni põhjal. Kindlasti uuendame KKK rubriiki regulaarselt.

Sea Explorer on Kühne + Nageli liinilaevateenuste platvorm, mis laseb heita pilgu, kas kõik teie kaupu vedavad alused vastavad IMO 2020 nõuetele. Selleks kasutatakse ikoone, mis näitavad vastavust IMO 2020 nõuetele.

IMO 2020 - küsimused ja vastused

Mis on IMO 2020?

Mis on IMO 2020?

Alates 1. jaanuarist 2020 peavad kõik merelaevad vähendama vääveloksiide 85% võrra. Uue määruse on kehtestanud Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) eesmärgiga vähendada vääveldioksiidi heitkoguseid, kaitsta rahva tervist ja toetada keskkonda. Laevad peavad kasutama laevakütuseid, mille maksimaalne väävlisisaldus on 0,5%, võrreldes praeguse piirmääraga 3,5%.

Milline on IMO 2020 rakendusala?

Määrust kohaldatakse avameres kasutatavate kütuste suhtes kogu maailmas ja kogu tööstuses. See mõjutab laevaettevõtjaid, rafineerimistehaseid ja ülemaailmseid naftaturge. Keskkonnakontrolli aladel (ECA tsoonid) kehtib veelgi rangem regulatsioon, mis piirab väävlisisaldust 0,1% -ni.

Kuidas saavad laevaettevõtjad järgida IMO 2020 määrust?

Laevaettevõtjatel on IMO 2020 uute väävlisisalduse piirväärtuste järgimiseks järgmised valikud:

1. Puhastusvahendite kasutamine

Nad saavad laeva heitgaasidest saasteainete eemaldamiseks kasutada puhastusvahendeid (heitmete puhastamise tehnoloogia), mis võimaldab neil jätkata kõrge väävlisisaldusega kütuste kasutamist. Laevas ruumi ja koha leidmine väga suurtele kütusepuhastus seadmetele on piiratud ja kõigele lisaks see tõstab ka tegevuskulusid. Lisaks on kõrgema väävlisisaldusega kütuste hind ja kättesaadavus pärast 2020. aastat ebakindel.

2. Mitte-naftapõhistele kütuste kasutamine

Laevad võivad kasutada mitte-naftapõhiseid kütuseid, näiteks veeldatud maagaasi (LNG). Seda saavad teha uuemad sobivate tehniliste võimalustega alused. Siiski on LNG kasutamist toetava taristu ulatus ja kättesaadavus praegu piiratud. Asjatundjad ennustavad, et aastaks 2020 on umbes 250–500 alusel ehk kuni 10–12% maailma konteinerlaevadest saasteainete eemaldamise seadmed või LNG kasutamise suutlikkus [allikas: Clarksons Research, juuni 2019].

3. Väga väikese väävlisisaldusega kütuse (VLSF) või kerge laevadiisli (MGO) kasutamine

Võimalik on kasutada väga väikese väävlisisaldusega kütust (VLSF) või uutele reeglitele vastavat kerget laevadiislit ehk gaasiõli (MGO) (tõenäolisem valik). Siiski ei ole laevamootorites kasutatava uue kütuse hind, kättesaadavuse ulatus ega tehnilised andmed ikka veel teada. Naftatööstus peab kohandama rafineerimistehaseid ja tarneahelaid ning tõenäoliselt lisab need kulud hinnale.

IMO 2020 nõuetele vastavust näitavate ikoonide kasutamisega ja CO2-heitmete kohta käiva teabe esitamisega võimaldab Sea Explorer teil saavutada teenuste täieliku läbipaistvuse ja jätkusuutlikkuse.

Kes kontrollib IMO 2020 täitmist?

Selle eest vastutab asjakohase sadamariigi kontrolliorgan. Nad kontrollivad logiraamatuid, kasutavad tuvastusseadmeid ja -droone.

Milline on karistus, kui vedaja ei vasta IMO 2020 nõuetele?

Sõltuvalt õigusruumist on karistuseks suur rahatrahv, laeva arestimine või isegi kapteni vangistamine.

Millised on mõjud ja ohud?

IMO 2020 ootus on kaasa toonud suure ebakindluse naftasaaduste saadavuse ja hinna kohta. Praegu ei ole võimalik täpselt ennustada IMO 2020 nõuetele vastavate kütuste hinnataset, sest hinda mõjutavad paljud tegurid. Eelkõige mõjutavad toornafta hinda ja selle kaudu kütuste hinda sellised geopoliitilised sündmused, nagu sanktsioonid ja sõjad, Naftat Eksportivate Riikide Organisatsiooni (OPEC) tegevus ja maailmamajanduse üldine nõudlus. Peale ülemaailmsete naftahindade tavalise muutlikkuse on eeskirjal IMO 2020 veel teinegi oluline mõju.

Praegu saame vaid ennustada, et hind on suurem kui praegustel kütustel. Praegune prognoos eeldab punkrikütuse hinna lühiajalist kuni keskpikka suurenemist 180–400 USA dollarit TEU kohta (koos kõigi kasutuselevõtmise kuludega). See vahemik on väga lai, kuid praegu ei saa seda rohkem täpsustada, sest mainitud aspektid mõjutavad suuresti hinna kujunemist. Punkrikütuse hinna olulise suurenemise tõttu seisab iga merevedudega seotud ettevõte silmitsi kasvavate ja muutuvamate kütusekuludega. Kühne + Nagel pakub oma klientidele riskijuhtimise tööriista Secured Energy Plan, et hoida punkrikütuse hinda teatud tasemel. Turvaline energiakava Secured Energy Plan on saadaval mahupõhiste lepingute korral (alates mahust u 2500 TEU). Palun küsige täiendavaid üksikasju Kühne + Nageli kohalikult esindajalt.

Kuidas Kühne + Nagel toetab ja aitab?

Milline on Kühne + Nageli seisukoht IMO 2020 suhtes?

Laevandus peab valmistuma väiksemate transpordiheitmetega tulevikuks. IMO 2020 tagab meretranspordi jäämise kõige keskkonnasõbralikumaks ja süsinikutõhusamaks transpordiliigiks. Kühne + Nagel tervitab kõiki jõupingutusi valdkonna keskkonnahoidlikkuse parandamiseks ja toetab seda algatust täielikult.

Kui hinnaläbirääkimised on juba toimunud, kas Kühne + Nagel säilitab sama hinna?

Lepingutes on kõik kütusehinnad vaikimisi muutuvad, st järgivad naftahinna üles/alla liikumist. 2019. aasta neljandast kvartalist võtame kütusehinna lisatasu kalkulatsioonides kasutusele IMO 2020 nõuetele vastavad kütused (VLSF ja MGO), mis on tõenäoliselt kallimad kui praegu kasutatav raske kütteõli (HFO).

Kuidas toetab Kühne + Nagel mind kui klienti IMO 2020 nõuete täitmisel?

Kühne + Nageli ülim eesmärk on tagada meie klientidele oma klassi parim tõrgeteta teenus konkurentsivõimelise hinnaga. Pakume ajakohast infot, tagame läbipaistvuse ja ohutuse ning võimaldame teil asjakohaselt reageerida võimalikele häiretele teie tarneahelas. Meie asjatundjad püüavad järjekindlalt lahendada probleeme, mida IMO 2020 teile võib tekitada. Kühne + Nagel tagab kütusekulu täieliku läbipaistvuse ja avab TEU hinda mõjutavad kaubanduslikud tegurid. Finantsriskide maandamiseks ja kütusehindade muutlikkuse ennetamiseks pakume turvalist energiakava  Secured Energy Plan. Palun küsige täiendavaid üksikasju Kühne + Nageli kohalikult esindajalt.

Keskkonnamõjud

Milline on IMO 2020 mõju tervisele ja keskkonnale?

IMO 2020 rakendamisega seab Rahvusvaheline Mereorganisatsioon eesmärgiks laevade väävliheitmete vähendamise 77% võrra aastatel 2020–2025. Üldeesmärk on vähendada laevanduse negatiivset mõju inimeste tervisele, vähendades väävliheitmetest tingitud õhureostust kogu maailmas 68% võrra. Eriti keskendutakse Vaikse ookeani Aasia piirkonna, Aafrika ja Ladina-Ameerika rannikualadele.

Palun pange tähele, et eeskiri IMO 2020 keskendub väävliheitmete, mitte süsinikdioksiidiheitmete vähendamisele. Seega puudub otsene mõju globaalsele soojenemisele, kuid väävliheitmete vähendamine aitab vältida happevihmu ja võidelda ookeanide hapestumise vastu.

Sellest on kõige rohkem kasu inimestel. Terviseseisundi märkimisväärsel paranemisel on osa insuldi, astma, südame-veresoonkonnahaiguste ning kopsuvähi ja kopsuhaiguste vähenemisel. Rahvusvaheline Mereorganisatsioon on seadnud eesmärgiks, et ajavahemikus 2020–2025 aitab uus eeskiri ära hoida rohkem kui 570 000 enneaegset surmajuhtumit.

[Allikas: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon, juuni 2019]

Milline on ökoloogiline jalajälg, mille minu ettevõte teie kliendina jätab?

Palun vaadake ülalolevat küsimust: „Milline on IMO 2020 mõju tervisele ja keskkonnale?“

Mõju kuludele

Milline on mõju kaubaveo hindadele ja käituskuludele?

Praeguste arvestuste järgi mõjutab kulude oodatav suurenemine märkimisväärselt konteinervedude ja kaubaveo üldisi hindu. Ehkki IMO 2020 hakkab kehtima 1. jaanuarist 2020, ootame kaubaveo hindade suurenemist juba 2019. aasta kolmanda kvartali lõpus. Seetõttu on nii täielikult kui ka osaliselt täidetud konteinerite pikaajalistes lepingutes rakendatud hinnakujundusmeetodit, mida nimetatakse ka kütusehinna lisatasuks (Bunker Adjustment Factor - BAF). Kaubaveohindade ettenähtava suurema muutlikkusega seotud hinnariskide maandamiseks pakub Kühne + Nagel võimalust kütusehindade fikseerimiseks kolm aastat ette turvalise energiakava Secured Energy Plan ettemakse abil. Turvaline energiakava Secured Energy Plan on saadaval mahupõhiste lepingute korral (alates mahust u 2500 TEU). Palun küsige täiendavaid üksikasju Kühne + Nageli kohalikult esindajalt.

Millal ja kuidas tuleb tasuda IMO 2020 nõuete täitmisest tulenevad täiendavad kulud?

Alates 2019. aasta neljandast kvartalist, kui esimeste laevade mahutid on puhastatud, sisaldub IMO 2020 nõuetele vastava kütuse hinnas punkritasu (BUC).

Kas peale kütusehinna lisatasu (BAF) on veel mingeid lisatasusid?

Eeskirja IMO 2020 nõuete järgimise kulude katmiseks ei lisandu muid kulusid peale kütusehindade üldise tõusu. Suuremad kütusehinnad on tingitud väikese väävlisisaldusega kütuse kasutamisest. Avamerevedude energiakulu kajastab kütusehinna lisatasu (BAF).

Kuidas BAF-i arvutatakse?

Kaubaveohinna määrab kuu või kvartali jaoks valem, mis põhineb hinna kujunemisel lähiminevikus (kuu või kvartali lõikes):

KÜTUSETONNI MAKSUMUS x KÜTUSEKULU TEU KOHTA (KAUBANDUSLIK TEGUR) = UJUVKOOSSEISU ENERGIAKULU

Kütusekulu TEU kohta on kaubatee keskmine kütusekulu, mis võtab arvesse sellised muutujad, nagu veo kestus, kütusekasutuse tõhusus, tormivaru, aga ka edasi-tagasi veo tasakaalustamatus.

Vastavuse üksikasjad

Kas vedajate seas on näha suundumusi uue eeskirja nõuete täitmiseks?

Suurem osa vedajatest hakkab õigusaktide nõuete täitmiseks kasutama IMO 2020 kohast kütust (VLSF või MGO). Eeldatavasti paigaldatakse 10–12% maailma laevadele heitgaasipuhastid[allikas: Clarksons Research, juuni 2019]. LNG-tehnoloogia on ikka veel varajases staadiumis.

Kas minu kaubaveolepingus on erinevaid kuluelemente, mis sõltuvad laeval õigusaktide täitmiseks kasutatavast tehnikast?

Ei, meie hinnad põhinevad ülemaailmselt kättesaadaval, IMO 2020 nõuetele vastaval kütusel (VLSF või MGO).

Mis on heitgaasipuhasti?

Heitgaasipuhasti (inglise keeles scrubber) on seade, mis korstnast läbipumbatava veega puhastab laeva peamasina heitgaasid. Väävel ja muud osakesed „pestakse välja“, kuid sellega kaasneb vajadus osakesi sisaldava pesuvee käitlemiseks või kõrvaldamiseks. Paljud riigid, sealhulgas Singapur ja Hiina, on kehtestanud ranged reeglid teatud tüüpi (avatud kontuuriga) heitgaasipuhastite kasutamisele ja käsitlevad pesemissaaduse käitlemist mürgiste jäätmete käitlemisena. See muudab sellise tehnoloogia kasutamise kallimaks.

Mis tüüpi heitgaasipuhasteid on olemas?

Üldiselt on kahte tüüpi heitgaasipuhasteid: need, mis töötavad avatud kontuuriga ja pumpavad merevett läbi aluse korstna, ning need, mis töötavad suletud kontuuriga ja hoiavad pesuvee laeva pardal. Suuremate konteinerlaevade peamasinate suurusest ja võimsusest tingituna võib pesuvee käitlemine olla erinev. Praegu tekitab poleemikat eelkõige avatud kontuuriga heitgaasipuhastite keskkonnamõju. Kühne + Nagel jälgib ülemaailmse konteinerlaevastiku arengut IMO 2020 nõuete järgimisel ja heitgaasipuhastite paigaldamise edenemist oma liinilaevateenuste võrguplatvormi Sea Explorer kaudu ning teavitab teid selle valdkonna uusimatest arengutest.

Milline on heitgaasipuhasti tegelik mõju?

Heitgaasipuhastid on tehnoloogiline vaheaste, mis ei ole end veel tõestanud. Üksnes 10–12% kogu maailma konteinerlaevastikust on praegu heitgaasipuhastiga varustatud või paigaldamise ootel [allikas: Clarksons Research, juuni 2019]. Hinnangud heitgaasipuhastite mõju kohta keskkonnale, sadamatele ja rannikuveele on vastuolulised.

Hiina, Singapur ja veel mõned riigid on juba keelustanud avatud kontuuriga heitgaasipuhastite kasutamise siseveekogude sadamate akvatooriumis ja rannikuvete heitmekontrolli piirkondades, sest nende keskkonnakasu on kaheldav. Praegused teadmised näitavad, et väävliheitmete vähendamiseks on veeldatud maagaasi (LNG) kasutamine heitgaasipuhastite kasutamisest eelistatum.

Kas on võimalik osta vedu ainult LNG-d, heitgaasipuhasteid, VLSF-i või MGO-d kasutaval alusel?

Hinna seisukohast ei tee Kühne + Nagel erisusi selle põhjal, kas vedaja on investeerinud tehnikasse (näiteks heitgaasipuhastisse või LNG-mootorisse) või on otsustanud osta puhtamat kütust. Sellele vaatamata annavad Kühne + Nageli digiplatvormi Sea Explorer uued funktsioonid meie klientidele ülevaate igast nende kaupu vedavast alusest ning sellest, kas ja kuidas see vastab IMO 2020 nõuetele. IMO 2020 nõuetele vastavust näitavate ikoonide kasutamisega ja CO2-heitmete kohta käiva teabe esitamisega võimaldab Sea Explorer teil saavutada teenuste täieliku läbipaistvuse ja jätkusuutlikkuse.

Mis on väikese väävlisisalduse lisatasu?

Põhja-Euroopa, Põhja-Ameerika ja Aasia mõne osa heitmekontrolli piirkondades (ECA) on kohustuslik veelgi puhtama kütuse kasutamine (väävlisisaldus 0,1%). See kütus on veelgi kallim ja selle hind määratakse eraldi.

Kas väikese väävlisisalduse lisatasu (LSF) on piiratud Aasia-sisese kaubaveoga või kehtib kõikjal?

LSF kehtib kõikjal, kus kasutatakse sellist väga puhast kütust. Fookus on Põhja-Euroopal, USA-l ja osal Aasiast.

Kas eri liiki kütuseid saab segada samasse mahutisse?

Ei. Pärast mahuti puhastamist peab vedaja kasutama ainult puhtamat kütust. Vastasel juhul tuleb mahuti uuesti puhastada ja see on väga kulukas.

Kliendi kaalutlused

Kui rafineerimistehastel ei ole väikese väävlisisaldusega kütteõli tootmiseks piisavat jõudlust, kas hinnad kasvavad veelgi?

On oht, et 1. jaanuariks 2020 ei ole nendes geograafilistes piirkondades, kus vajatakse IMO 2020 nõuetele vastavat kütust, seda piisavalt. Vähemalt ajutiselt kasvavad hinnad veelgi.

Kas ebasobiva kütuse kasutamine võib põhjustada mootoritõrkeid?

Jah. Kütuste valel segamisel tekib sete, mis võib põhjustada peamasina purunemist. Seetõttu võib IMO 2020 jõustumine põhjustada transporditeenuste häireid, mis on tingitud kütuse puudulikust kvaliteedist või nõuetele vastavate punkrikütuse ebapiisavast kättesaadavusest.

Kas vedajad/ekspedeerijad võtavad täiendavat lisatasu suurte koguste saatjatelt? Kas see mõjutab mind, kui olen väikesemahuline saatja?

IMO 2020 kehtib kõikide jaoks kaubakogusest sõltumata. Ka kütusekulu parameetrid (kaubanduslikud tegurid, kütusehinna lisatasud (BAF)) kehtivad kõigi jaoks võrdselt.

Kas väheneb aluste saadavus minu kaupade vedamiseks?

Veojõudlus väheneb vähesel määral üksnes siis, kui tehniliste muudatuste (nt heitgaasipuhasti paigaldamise) tõttu väheneb aluse tonnaaž.

Kas pikeneb minu kaupade veoaeg / üldine ringlusaeg (Turn Around Time - TAT)?

Meil puudub seni teave ajakavade mistahes muudatuste kohta. Sellele vaatamata võivad graafikus tekkida viivitused, mis on tingitud sobiva kütuse ebapiisavast kättesaadavusest või aeglasemast veost, mis peaks kompenseerima kallima, IMO 2020 nõuetele vastava kütuse hinna.

Kas 1. jaanuaril antakse ajapikendust üleminekuks praegu laevadel kasutatavalt 3,5% väävlisisaldusega kütuselt?

Ei. 1. jaanuarist 2020 peavad kõik merelaevad vastama uutele reeglitele.

Kas sooviksite vestelda meie asjatundjatega?

IMO 2020 - laadige alla ja lugege meie lühikest infolehte